صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۶۷۲,۲۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳,۳۲۷,۷۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۶۱۳,۸۰۱,۹۰۴,۳۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۹۷,۶۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹۶,۵۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹۶,۵۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۶۹۷,۶۴۴ ۶۹۶,۵۹۵ ۶۹۶,۵۹۵ ۰ ۰ ۱۸,۲۰۴,۲۴۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۶۷۲,۲۴۲ ۱۱,۶۱۳,۸۰۱,۹۰۴,۳۳۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۶۹۹,۱۵۲ ۶۹۸,۱۰۲ ۶۹۸,۱۰۲ ۰ ۰ ۱۸,۲۰۴,۲۴۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۶۷۲,۲۴۲ ۱۱,۶۳۸,۹۲۳,۸۰۴,۶۷۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۷۰۳,۹۱۷ ۷۰۲,۸۶۲ ۷۰۲,۸۶۲ ۰ ۰ ۱۸,۲۰۴,۲۴۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۶۷۲,۲۴۲ ۱۱,۷۱۸,۲۹۰,۷۵۳,۹۰۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۶۸۹,۴۸۵ ۶۸۸,۴۵۲ ۶۸۸,۴۵۲ ۰ ۰ ۱۸,۲۰۴,۲۴۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۶۷۲,۲۴۲ ۱۱,۴۷۸,۰۴۰,۳۲۳,۹۴۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۶۷۷,۸۵۸ ۶۷۶,۸۴۰ ۶۷۶,۸۴۰ ۰ ۰ ۱۸,۲۰۴,۲۴۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۶۷۲,۲۴۲ ۱۱,۲۸۴,۴۳۴,۸۴۶,۹۵۵
  ۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۶۷۷,۹۳۹ ۶۷۶,۹۲۱ ۶۷۶,۹۲۱ ۰ ۲۸۹,۲۹۰ ۱۸,۲۰۴,۲۴۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۶۷۲,۲۴۲ ۱۱,۲۸۵,۷۸۵,۲۳۸,۰۱۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۶۷۵,۱۶۰ ۶۷۴,۱۲۴ ۶۷۴,۱۲۴ ۰ ۰ ۱۷,۹۱۴,۹۵۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۸۲,۹۵۲ ۱۱,۰۴۴,۱۳۶,۰۸۲,۷۷۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۶۹۰,۶۰۸ ۶۸۹,۵۵۹ ۶۸۹,۵۵۹ ۰ ۰ ۱۷,۹۱۴,۹۵۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۸۲,۹۵۲ ۱۱,۲۹۷,۰۰۹,۶۱۱,۶۲۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۶۹۶,۶۵۲ ۶۹۵,۵۹۶ ۶۹۵,۵۹۶ ۰ ۰ ۱۷,۹۱۴,۹۵۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۸۲,۹۵۲ ۱۱,۳۹۵,۹۰۹,۸۲۴,۲۵۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۷۰۰,۷۵۵ ۶۹۹,۶۹۵ ۶۹۹,۶۹۵ ۰ ۰ ۱۷,۹۱۴,۹۵۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۸۲,۹۵۲ ۱۱,۴۶۳,۰۷۰,۲۴۴,۳۰۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۷۰۴,۳۵۳ ۷۰۳,۲۹۱ ۷۰۳,۲۹۱ ۰ ۰ ۱۷,۹۱۴,۹۵۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۸۲,۹۵۲ ۱۱,۵۲۱,۹۷۵,۶۸۷,۸۴۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۷۳۱,۹۲۷ ۷۳۰,۸۲۸ ۷۳۰,۸۲۸ ۰ ۰ ۱۷,۹۱۴,۹۵۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۸۲,۹۵۲ ۱۱,۹۷۳,۱۲۵,۶۶۶,۵۸۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۷۳۲,۰۱۶ ۷۳۰,۹۱۷ ۷۳۰,۹۱۷ ۰ ۰ ۱۷,۹۱۴,۹۵۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۸۲,۹۵۲ ۱۱,۹۷۴,۵۷۴,۱۸۷,۸۶۷
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۷۳۲,۱۰۴ ۷۳۱,۰۰۵ ۷۳۱,۰۰۵ ۰ ۰ ۱۷,۹۱۴,۹۵۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۸۲,۹۵۲ ۱۱,۹۷۶,۰۲۲,۷۱۲,۷۳۳
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۷۴۶,۲۶۸ ۷۴۵,۱۵۲ ۷۴۵,۱۵۲ ۰ ۲۵,۷۲۴ ۱۷,۹۱۴,۹۵۱ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۸۲,۹۵۲ ۱۲,۲۰۷,۷۸۳,۸۲۴,۵۱۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۷۴۵,۲۲۷ ۷۴۴,۱۰۸ ۷۴۴,۱۰۸ ۰ ۰ ۱۷,۸۸۹,۲۲۷ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۵۷,۲۲۸ ۱۲,۱۷۱,۵۵۲,۱۹۶,۳۸۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۷۱۵,۱۷۶ ۷۱۴,۱۱۳ ۷۱۴,۱۱۳ ۰ ۰ ۱۷,۸۸۹,۲۲۷ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۵۷,۲۲۸ ۱۱,۶۸۰,۹۱۲,۲۰۵,۹۵۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۷۱۵,۵۵۵ ۷۱۴,۴۸۰ ۷۱۴,۴۸۰ ۰ ۰ ۱۷,۸۸۹,۲۲۷ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۵۷,۲۲۸ ۱۱,۶۸۶,۹۰۵,۹۲۵,۴۵۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۷۱۶,۶۰۰ ۷۱۵,۵۳۱ ۷۱۵,۵۳۱ ۰ ۰ ۱۷,۸۸۹,۲۲۷ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۵۷,۲۲۸ ۱۱,۷۰۴,۱۰۶,۷۸۴,۸۸۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۷۱۶,۶۸۳ ۷۱۵,۶۱۵ ۷۱۵,۶۱۵ ۰ ۰ ۱۷,۸۸۹,۲۲۷ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۶,۳۵۷,۲۲۸ ۱۱,۷۰۵,۴۷۷,۹۱۸,۵۴۰
  مشاهده همه