صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۴۱,۶۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۶۵۸,۳۲۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۴۲,۰۱۰,۲۳۰,۴۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۶,۴۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۰۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۰,۰۲۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۰۳۶,۴۳۸ ۱,۰۳۰,۰۲۵ ۰ ۰ ۳,۳۴۱,۶۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۴۱,۶۷۶ ۳,۴۴۲,۰۱۰,۲۳۰,۴۷۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۰۳۶,۴۹۵ ۱,۰۳۰,۰۸۲ ۰ ۰ ۳,۳۴۱,۶۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۴۱,۶۷۶ ۳,۴۴۲,۲۰۰,۰۱۷,۸۲۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۰۳۶,۵۵۱ ۱,۰۳۰,۱۳۹ ۰ ۰ ۳,۳۴۱,۶۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۴۱,۶۷۶ ۳,۴۴۲,۳۸۹,۸۰۶,۱۰۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۰۳۰,۰۰۵ ۱,۰۲۴,۳۲۷ ۰ ۲۹۹,۵۱۶ ۳,۳۴۱,۶۷۶ ۰ ۰ ۳,۳۴۱,۶۷۶ ۳,۴۲۲,۹۶۸,۴۴۷,۰۲۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۰۴۵,۲۸۳ ۱,۰۳۹,۶۱۳ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۳,۱۶۲,۶۶۸,۰۰۳,۶۲۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۰۸۰,۶۸۵ ۱,۰۷۵,۷۳۳ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۳,۲۷۲,۵۵۲,۳۳۴,۵۷۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۱۰۱,۵۳۹ ۱,۰۹۸,۱۰۸ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۳,۳۴۰,۶۲۱,۶۴۷,۸۵۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۱۰۱,۵۷۰ ۱,۰۹۸,۱۴۰ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۳,۳۴۰,۷۱۷,۰۷۹,۶۵۲
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۱۰۱,۶۰۲ ۱,۰۹۸,۱۷۱ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۳,۳۴۰,۸۱۲,۵۱۲,۲۷۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۱۰۱,۶۴۱ ۱,۰۹۸,۲۱۱ ۰ ۱,۲۶۹,۳۲۲ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۰ ۰ ۳,۰۴۲,۱۶۰ ۳,۳۴۰,۹۳۲,۷۹۲,۲۷۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۱۵۰,۷۳۷ ۱,۱۴۵,۳۳۰ ۰ ۰ ۱,۷۷۲,۸۳۸ ۰ ۰ ۱,۷۷۲,۸۳۸ ۲,۰۳۰,۴۸۴,۴۱۹,۲۳۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۱۴۴,۶۵۹ ۱,۱۳۸,۷۴۹ ۰ ۱,۱۷۲,۸۳۸ ۱,۷۷۲,۸۳۸ ۰ ۰ ۱,۷۷۲,۸۳۸ ۲,۰۱۸,۸۱۷,۰۱۱,۹۸۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۱۸۱,۵۶۸ ۱,۱۷۰,۸۴۱ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۷۰۲,۵۰۴,۴۰۹,۵۷۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۱۵۴,۵۰۱ ۱,۱۴۳,۵۳۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۸۶,۱۱۸,۰۳۸,۷۷۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۱۴۱,۷۸۴ ۱,۱۳۰,۸۰۴ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۷۸,۴۸۲,۶۳۹,۴۴۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۱۴۱,۸۹۹ ۱,۱۳۰,۹۱۹ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۷۸,۵۵۱,۴۲۴,۹۳۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱,۱۴۲,۰۱۴ ۱,۱۳۱,۰۳۴ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۷۸,۶۲۰,۲۱۱,۲۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱,۱۳۵,۳۲۱ ۱,۱۲۹,۲۱۵ ۰ ۳۳۳,۱۷۸ ۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۷۷,۵۲۹,۰۸۰,۸۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱,۲۶۰,۸۵۲ ۱,۲۴۶,۰۹۷ ۰ ۰ ۲۶۶,۸۲۲ ۰ ۰ ۲۶۶,۸۲۲ ۳۳۲,۴۸۶,۰۹۹,۵۸۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱,۲۸۶,۷۹۳ ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۶۶,۸۲۲ ۰ ۰ ۲۶۶,۸۲۲ ۳۳۹,۶۶۴,۳۰۵,۵۱۸