صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۴۵,۳۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۴۵۴,۶۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۳۶,۸۷۷,۳۳۸,۹۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۱,۶۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۰,۶۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۰,۶۰۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱,۰۷۱,۶۵۳ ۱,۰۷۰,۶۰۷ ۰ ۰ ۵,۵۴۵,۳۴۰ ۰ ۰ ۵,۵۴۵,۳۴۰ ۵,۹۳۶,۸۷۷,۳۳۸,۹۳۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱,۰۶۳,۴۸۱ ۱,۰۶۲,۴۲۵ ۰ ۰ ۵,۵۴۵,۳۴۰ ۰ ۰ ۵,۵۴۵,۳۴۰ ۵,۸۹۱,۵۰۸,۲۵۳,۷۲۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱,۰۵۱,۹۵۵ ۱,۰۵۰,۹۶۲ ۰ ۲۵۰,۷۰۸ ۵,۵۴۵,۳۴۰ ۰ ۰ ۵,۵۴۵,۳۴۰ ۵,۸۲۷,۹۴۳,۶۶۱,۶۴۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۰۳۲,۰۳۲ ۱,۰۳۱,۰۶۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۴۵۹,۰۹۶,۴۷۵,۹۲۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۰۱۴,۹۸۵ ۱,۰۱۴,۰۱۰ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۳۶۸,۸۱۰,۲۹۵,۱۱۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۰۱۵,۰۲۲ ۱,۰۱۴,۰۴۷ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۳۶۹,۰۰۷,۴۶۲,۸۲۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۰۱۵,۰۵۹ ۱,۰۱۴,۰۸۵ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۳۶۹,۲۰۴,۶۳۱,۵۲۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۰۱۱,۹۴۸ ۱,۰۱۰,۹۹۰ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۳۵۲,۸۱۹,۳۶۹,۷۴۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۰۱۱,۱۲۷ ۱,۰۱۰,۰۹۹ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۳۴۸,۰۹۹,۸۶۹,۳۸۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۹۸۸,۵۰۷ ۹۸۷,۴۱۹ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۲۲۸,۰۱۷,۹۶۷,۸۸۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۹۸۶,۳۷۷ ۹۸۵,۲۳۰ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۲۱۶,۴۳۱,۹۲۹,۹۱۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۹۷۱,۹۴۶ ۹۷۰,۷۶۶ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۱۳۹,۸۴۹,۵۰۷,۵۴۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۹۷۱,۹۶۶ ۹۷۰,۷۸۶ ۰ ۱۴۹,۹۹۹ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۰ ۰ ۵,۲۹۴,۶۳۲ ۵,۱۳۹,۹۵۲,۰۸۳,۷۶۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۹۷۱,۱۹۴ ۹۶۹,۹۸۰ ۰ ۰ ۵,۱۴۴,۶۳۳ ۰ ۰ ۵,۱۴۴,۶۳۳ ۴,۹۹۰,۱۸۹,۳۳۷,۲۳۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۹۴۲,۸۵۶ ۹۴۱,۶۴۴ ۰ ۰ ۵,۱۴۴,۶۳۳ ۰ ۰ ۵,۱۴۴,۶۳۳ ۴,۸۴۴,۴۱۱,۵۲۶,۶۶۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۹۱۰,۵۱۹ ۹۰۹,۲۵۷ ۰ ۱۶۹,۵۹۸ ۵,۱۴۴,۶۳۳ ۰ ۰ ۵,۱۴۴,۶۳۳ ۴,۶۷۷,۷۹۲,۹۸۸,۲۹۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۸۹۲,۸۶۳ ۸۹۱,۵۳۱ ۰ ۰ ۴,۹۷۵,۰۳۵ ۰ ۰ ۴,۹۷۵,۰۳۵ ۴,۴۳۵,۳۹۹,۱۱۸,۵۱۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۸۹۴,۲۱۰ ۸۹۲,۸۲۳ ۰ ۰ ۴,۹۷۵,۰۳۵ ۰ ۰ ۴,۹۷۵,۰۳۵ ۴,۴۴۱,۸۲۷,۹۲۶,۳۸۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۸۷۵,۴۵۵ ۸۷۴,۰۵۸ ۰ ۰ ۴,۹۷۵,۰۳۵ ۰ ۰ ۴,۹۷۵,۰۳۵ ۴,۳۴۸,۴۶۹,۵۰۹,۱۰۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۸۷۵,۵۰۷ ۸۷۴,۱۱۰ ۰ ۰ ۴,۹۷۵,۰۳۵ ۰ ۰ ۴,۹۷۵,۰۳۵ ۴,۳۴۸,۷۳۰,۲۸۷,۴۳۹