صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۲۵۴,۵۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۷۴۵,۴۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۲۵۱,۲۱۲,۱۲۲,۲۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴۶,۲۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴۵,۰۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴۵,۰۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۹۴۶,۲۴۵ ۹۴۵,۰۳۷ ۹۴۵,۰۳۷ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۲۵۱,۲۱۲,۱۲۲,۲۷۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۹۵۹,۳۶۲ ۹۵۸,۱۳۷ ۹۵۸,۱۳۷ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۴۹۰,۳۴۶,۶۴۷,۹۸۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۹۵۹,۴۱۹ ۹۵۸,۱۹۵ ۹۵۸,۱۹۵ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۴۹۱,۳۹۳,۷۲۸,۶۳۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۹۵۹,۴۷۷ ۹۵۸,۲۵۲ ۹۵۸,۲۵۲ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۴۹۲,۴۴۰,۹۰۵,۶۸۷
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۹۶۱,۳۱۹ ۹۶۰,۰۹۲ ۹۶۰,۰۹۲ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۵۲۶,۰۳۳,۸۲۵,۱۲۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۹۶۸,۵۹۶ ۹۶۷,۳۶۲ ۹۶۷,۳۶۲ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۶۵۸,۷۴۰,۸۷۵,۰۰۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۹۶۷,۵۰۴ ۹۶۶,۲۷۲ ۹۶۶,۲۷۲ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۶۳۸,۸۳۳,۳۴۳,۷۳۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۹۷۵,۵۸۹ ۹۷۴,۳۵۱ ۹۷۴,۳۵۱ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۷۸۶,۳۲۳,۵۲۸,۳۸۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۹۸۳,۷۱۸ ۹۸۲,۴۷۲ ۹۸۲,۴۷۲ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۹۳۴,۵۵۵,۲۲۱,۷۶۶
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۹۸۳,۷۸۰ ۹۸۲,۵۳۴ ۹۸۲,۵۳۴ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۹۳۵,۷۰۱,۴۶۵,۷۴۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۹۸۳,۸۴۳ ۹۸۲,۵۹۷ ۹۸۲,۵۹۷ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۹۳۶,۸۴۷,۷۰۹,۷۲۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۹۹۸,۶۵۶ ۹۹۷,۳۸۷ ۹۹۷,۳۸۷ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۸,۲۰۶,۸۲۲,۳۴۸,۹۸۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱,۰۰۵,۴۸۲ ۱,۰۰۴,۲۰۲ ۱,۰۰۴,۲۰۲ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۸,۳۳۱,۲۲۸,۴۱۵,۷۱۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۹۸۱,۳۴۶ ۹۸۰,۰۸۷ ۹۸۰,۰۸۷ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۸۹۱,۰۳۲,۸۷۲,۳۰۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۹۴۹,۷۸۴ ۹۴۸,۵۴۶ ۹۴۸,۵۴۶ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۳۱۵,۲۵۶,۳۶۰,۹۰۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۹۴۹,۶۸۱ ۹۴۸,۴۴۴ ۹۴۸,۴۴۴ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۳۱۳,۴۰۷,۴۳۹,۹۷۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۹۴۹,۷۴۳ ۹۴۸,۵۰۷ ۹۴۸,۵۰۷ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۳۱۴,۵۳۹,۸۱۸,۱۷۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۹۴۹,۸۰۵ ۹۴۸,۵۶۹ ۹۴۸,۵۶۹ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۳۱۵,۶۷۲,۱۹۶,۳۶۶
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۹۴۶,۹۳۵ ۹۴۵,۷۰۵ ۹۴۵,۷۰۵ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۲۶۳,۴۰۰,۴۵۱,۷۷۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۹۳۷,۹۵۹ ۹۳۶,۷۴۲ ۹۳۶,۷۴۲ ۰ ۰ ۱۹,۷۸۶,۵۲۸ ۰ ۱,۵۳۱,۹۹۹ ۱۸,۲۵۴,۵۲۹ ۱۷,۰۹۹,۷۹۲,۹۹۶,۸۷۱
  مشاهده همه