صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۰۱,۵۶۲ ۷۱.۶۷ ۲,۲۵۰,۳۸۴ ۷۵.۷۱ ۴,۱۷۸,۹۵۳ ۸۰.۳۶ ۳,۸۸۰,۱۳۹ ۶۳.۵۷
اوراق ۱,۲۹۵ ۰.۱ ۳۶۹ ۰.۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۳۳۶,۲۲۴ ۲۶.۷۳ ۶۹۲,۵۹۳ ۲۳.۳ ۹۹۰,۸۴۸ ۱۹.۰۵ ۲,۲۲۲,۶۹۱ ۳۶.۴۱
سایر دارایی ها ۱۸,۹۷۱ ۱.۵۱ ۲۹,۶۱۱ ۱ ۳۰,۲۵۵ ۰.۵۸ ۱,۱۹۶ ۰.۰۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۵۹,۹۲۱ ۶۸.۳۶ ۲,۱۴۳,۳۰۶ ۷۲.۱ ۳,۹۱۲,۰۲۸ ۷۵.۲۳ ۳,۵۱۶,۰۱۰ ۵۷.۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد