صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۳,۸۸۰,۱۳۹ ۶۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۲,۶۹۱ ۳۶.۴۱ % ۱,۱۹۶ ۰.۰۲ % ۳,۵۱۶,۰۱۰ ۵۷.۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۳,۹۱۶,۱۳۵ ۶۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۸۵,۲۸۰ ۳۸.۸۲ % ۱,۱۹۸ ۰.۰۲ % ۳,۵۲۸,۹۲۲ ۵۵.۱۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۳,۶۸۱,۶۶۷ ۵۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۵۹,۰۶۱ ۴۰.۰۴ % ۱,۱۹۹ ۰.۰۲ % ۳,۲۶۷,۵۶۲ ۵۳.۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۳,۴۳۴,۸۰۴ ۵۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۸,۳۶۹ ۴۱.۶۱ % ۱,۱۶۳ ۰.۰۲ % ۳,۰۱۵,۵۶۴ ۵۱.۲۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۳,۴۵۳,۴۸۲ ۶۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۲,۶۶۵ ۳۸.۸۳ % ۱,۱۶۴ ۰.۰۲ % ۳,۰۲۳,۹۲۳ ۵۳.۵۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۳,۴۵۳,۴۸۲ ۶۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۲,۶۶۵ ۳۸.۸۳ % ۱,۱۶۵ ۰.۰۲ % ۳,۰۲۳,۹۲۳ ۵۳.۵۵ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۳,۴۵۳,۴۸۲ ۶۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸,۶۰۲ ۳۸.۴۸ % ۱۳,۸۲۳ ۰.۲۵ % ۳,۰۲۳,۹۲۳ ۵۳.۶۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۳,۳۹۶,۰۴۹ ۶۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۸,۳۹۵ ۳۵.۵۸ % ۵۹,۷۳۶ ۱.۱۱ % ۲,۹۴۱,۸۹۳ ۵۴.۸۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۳,۶۴۲,۳۴۴ ۶۷.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۲,۷۲۸ ۳۰.۸۴ % ۶۴,۱۸۲ ۱.۲ % ۳,۲۰۸,۳۱۹ ۵۹.۸۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳,۸۵۶,۱۰۰ ۷۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۴,۱۷۴ ۲۶.۵۵ % ۱,۱۷۰ ۰.۰۲ % ۳,۴۴۶,۴۴۱ ۶۵.۶۳ %