صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/11 1,071,653 1,070,607 0 0 5,545,340 0 0 5,545,340 5,936,877,338,934
2 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/10 1,063,481 1,062,425 0 0 5,545,340 0 0 5,545,340 5,891,508,253,722
3 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/09 1,051,955 1,050,962 0 250,708 5,545,340 0 0 5,545,340 5,827,943,661,644
4 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/08 1,032,032 1,031,062 0 0 5,294,632 0 0 5,294,632 5,459,096,475,923
5 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/07 1,014,985 1,014,010 0 0 5,294,632 0 0 5,294,632 5,368,810,295,110
6 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/06 1,015,022 1,014,047 0 0 5,294,632 0 0 5,294,632 5,369,007,462,822
7 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/05 1,015,059 1,014,085 0 0 5,294,632 0 0 5,294,632 5,369,204,631,526
8 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/04 1,011,948 1,010,990 0 0 5,294,632 0 0 5,294,632 5,352,819,369,745
9 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/03 1,011,127 1,010,099 0 0 5,294,632 0 0 5,294,632 5,348,099,869,385
10 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/02 988,507 987,419 0 0 5,294,632 0 0 5,294,632 5,228,017,967,889
11 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/09/01 986,377 985,230 0 0 5,294,632 0 0 5,294,632 5,216,431,929,912
12 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/08/30 971,946 970,766 0 0 5,294,632 0 0 5,294,632 5,139,849,507,540
13 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/08/29 971,966 970,786 0 149,999 5,294,632 0 0 5,294,632 5,139,952,083,762
14 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/08/28 971,194 969,980 0 0 5,144,633 0 0 5,144,633 4,990,189,337,236
15 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/08/27 942,856 941,644 0 0 5,144,633 0 0 5,144,633 4,844,411,526,664
16 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/08/26 910,519 909,257 0 169,598 5,144,633 0 0 5,144,633 4,677,792,988,299
17 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/08/25 892,863 891,531 0 0 4,975,035 0 0 4,975,035 4,435,399,118,512
18 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/08/24 894,210 892,823 0 0 4,975,035 0 0 4,975,035 4,441,827,926,389
19 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/08/23 875,455 874,058 0 0 4,975,035 0 0 4,975,035 4,348,469,509,107
20 صندوق بازارگردانی خبرگان 1399/08/22 875,507 874,110 0 0 4,975,035 0 0 4,975,035 4,348,730,287,439
«12345678910...»